img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

UETS Nedir, KEP Sisteminden Farkları Nelerdir?

2021-07-29

SAYI  : ÖZDERİN 2021/14

Daha önceden tebligatlara ilişkin göndermiş olduğumuz “Hatırlatma Notu (Tebligat)” başlıklı mailimizdeki açıklamalara gelen sorular dikkate alındığında KEP adresi ile UETS adresinin karıştırıldığı fark edilmiş ve UETS adresine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına bir açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Günümüzde; kullanılan kâğıttan tasarruf edebilmek, sıfır atık projelerine uyum sağlamak, posta sisteminin dezavantajlarından kaçınmak, yargılama faaliyetlerini ve bürokrasiyi hızlandırabilmek amacıyla, yapılması gereken tebligatların fiziksel posta sistemi ile gönderilmesindense, kanunlarca düzenleme altına alınmış, hatta kimi gerçek ve tüzel kişiler için kullanımı zorunlu hale getirilmiş elektronik tebligat sistemi kullanılmaktadır.

Elektronik tebligat sistemi yalnızca bir sistem üzerinden yürütülmekte olup adı UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)dir. Ancak zaman zaman KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi) ile UETS karıştırılmaktadır. Çünkü her iki sistem de kanunla kurulmuş ve bazı gerçek ve tüzel kişilere kullanımı zorunlu tutulmuştur. Ancak, sözü edilen bu iki sistem amaç ve kullanım olarak birbirlerinden oldukça farklıdır.

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile UETS kurma ve işletme görevi yalnızca PTT A.Ş.’ne verilmiştir. Oysaki anonim şirket olmak kaydıyla özel hukuk tüzel kişileri de, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’den izin almak suretiyle KEPHS (Kişisel Elektronik Posta Hizmeti Sağlayıcısı) olabilecektir. Ayrıca UETS yalnızca e-tebligat alınmasını sağlayan bir sistemken, KEP üzerinden cevabi yazılar da gönderilebilmektedir. Diğer bir deyişle, KEP Sistemi resmi bir e-mail hesabı gibi düşünülebilir, UETS ise yalnızca tebligat gönderimi için kullanılır. Öte yandan, UETS gelen kutusuna düşen tebligatlar, ilgili kanun hükmünce teslim edildikten itibaren, 5. günün sonunda, KEP üzerinden gönderilen yazılar ise teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından okundu kabul edilmektedir.

UETS hesabına yapılacak erişim Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 11. Maddesi[2] uyarınca; güvenli elektronik imza kullanılarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte bildirilen telefon numarasına kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanılarak yapılabilir.

Kanunca UETS hesabı kullanması zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir;

“Elektronik tebligat:

   Madde 7/a

  Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. ...”[3]

Aynı maddenin devamında da, UETS hesabı olan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak bütün tebligatların elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş olup düzenleme şu şekildedir;

“...Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. ...”[4]

Yukarıda açıklanan tüm bu sebepler ışığında; UETS hesabı olmayan, ancak kanunun UETS kullanımını zorunlu tuttuğu özel hukuk tüzel kişilerinden olunması halinde, başvuru süreci başlatılmalı ve hesap gelen kutusunun günlük kontrolleri mümkünse hep aynı çalışan tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmelidir. Aksi takdirde, gelen kutusuna düşen tebligatlar okunmamış olsa bile, teslim edildiği tarihten itibaren 5. günün sonunda okunmuş sayılacak ve yasal süreler hükmen işlemeye başlayacaktır.

Tebligatın alındığı an itibariyle ilgili hukuk birimine ivedilikle iletilmesi ile UETS kutusuna ne zaman düştüğü konusunda da mail içeriğinde bilgi verilmesi ve mailin ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit istenmesini müteakiben hak kaybına neden olmayacak şekilde sürecin takibinin yapılması için çok önemlidir.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Av. Senem ÇETİN                             Stj. Av. İrem Can TANIŞ             
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi        Danışmanlık Departmanı